Our Offers for You

Các đề nghị của chúng tôi

Personal Loan

Các khoản vay cá nhân

Why Choose Us

Tại sao chọn chúng tôi?

We bring the most suitable products selected and customized for your requirements to provide solutions for all your financial needs be it transactional or payment products, saving or investments related, credit products like loans for financial assistance or products for protecting your life and assets. 

Chúng tôi mang đến những sản phẩm phù hợp nhất được lựa chọn và tùy chỉnh theo các yêu cầu của bạn để cung cấp giải pháp cho tất cả các nhu cầu tài chính của bạn. Có thể là giao dịch hay thanh toán sản phẩm, tiết kiệm hoặc liên quan đến đầu tư, sản phẩm tín dụng như cho vay hỗ trợ tài chính hoặc các sản phẩm để bảo vệ cuộc sống và tài sản của bạn

We listen to your needs and understand your requirements in order to tailor fit the products and customize them to provide you with the best solutions for your financial needs. We partner with the best of financial institutions in your market and select the best-in-class products to help you make a better choice and often customize them to suit your specific personal needs. 

Chúng tôi lắng nghe nhu cầu của bạn và hiểu rõ yêu cầu của bạn để điều chỉnh các sản phẩm và chỉnh sửa chúng để cung cấp cho bạn những giải pháp tốt nhất cho các nhu cầu tài chính của bạn. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức tài chính tốt nhất trong thị trường của bạn và chọn những sản phẩm tốt nhất để giúp bạn thực hiện một sự lựa chọn tốt hơn và thường tùy chỉnh chúng cho phù hợp với từng nhu cầu cá nhân cụ thể của bạn.

We help you avail financial services and products for your individual needs in a very convenient way. Our sales team is ever eager to speak to or meet you at your convenience and guide you through the documentation and other processes for a smooth and hassle-free experience in finding solutions for your financial needs. 

Chúng tôi giúp bạn đăng kí các dịch vụ tài chính và các sản phẩm cho nhu cầu cá nhân của bạn theo một cách rất thuận tiện. Đội ngũ bán hàng của chúng tôi luôn mong muốn nói chuyện hoặc gặp các bạn một cách thuận tiện nhất cho bạn và hướng dẫn bạn về các tài liệu và các quá trình khác một cách dễ dàng và không hề rối rắm trong việc tìm kiếm giải pháp cho các nhu cầu tài chính của bạn.

icon1
25

options for personal loans

lựa chọn cho các khoản vay cá nhân

icon2
45

customized health plans

kế hoạch y tế tùy chỉnh

25

customized life insurance policies

chính sách bảo hiểm nhân thọ tùy chỉnh

35

Partner financial institutions

đối tác tổ chức tài chính

Your Own Financial Plan

Kế hoạch tài chính của riêng bạn

Retirement Planning
Kế hoạch nghỉ hưu

Here’s your opportunity to secure your future after retirement by setting your goals and making decisions as well as taking actions to achieve with the help of our experts. Start early and retire happy!

Đây là cơ hội của bạn để đảm bảo tương lai của bạn sau khi nghỉ hưu bằng cách thiết lập mục tiêu của bạn và đưa ra quyết định cũng như có những hành động để đạt được với sự giúp đỡ của các chuyên gia của chúng tôi. Bắt đầu sớm và về hưu thật hạnh phúc!

Education Planning
Kế hoạch giáo dục

Secure the future of your children and make your dreams come true by setting the right goals, making the right decisions and taking the right decisions to invest your savings with the help of our experts. Start now and ensure a bright future for your loved ones!

Đảm bảo tương lai của con cái bạn và biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực bằng cách thiết lập các mục tiêu đúng, quyết định đúng đắn và thực hiện quyết định đầu tư tiền tiết kiệm của bạn với sự giúp đỡ của các chuyên gia của chúng tôi. Bắt đầu ngay bây giờ và đảm bảo một tương lai tươi sáng cho những người thân yêu của bạn!

Investment Planning
Kế hoạch đầu tư

Make your dreams come true by setting SMART goals in life, making suitable decisions and taking the right actions to achieve them and make the future bright for you and your family. We will help you make the best use of your resources to realize those dreams in your life as well as improve your living and lifestyle.

Biến ước mơ của bạn trở thành sự thật bằng cách thiết lập mục tiêu SMART trong cuộc sống, đưa ra quyết định phù hợp và thực hiện để đạt được thành quả và biến tương lai tươi sáng cho bạn và gia đình bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện việc sử dụng tốt nhất các nguồn lực của mình để nhận ra những ước mơ trong cuộc sống của bạn cũng như cải thiện đời sống và lối sống của bạn.

Build your own financial plan with our experts.

Xây dựng kế hoạch tài chính của bạn với các chuyên gia của chúng tôi.

Words From Our Customers
Đánh giá từ khách hàng

Our Partners

We have partnered with 25+ lenders and NBFCs across India, including:

Rainbow is a customer oriented organization aiming to bring the most suitable set of products and services to you for helping you to make decisions, take actions and find the best solution for all your financial needs and make your dreams come true. Rainbow is dedicated to partner with the most trusted and efficient financial institutions to bring their offers to you as you need them and help you in every step along the way to ensure a smooth experience.

Rainbow là một tổ chức định hướng vì khách hàng nhằm mang lại các tuỳ chỉnh phù hợp nhất cho các sản phẩm và dịch vụ cho bạn để giúp bạn đưa ra quyết định, hành động và tìm ra giải pháp tốt nhất cho tất cả các nhu cầu tài chính của bạn và biến ước mơ của bạn trở thành sự thật. Rainbow là một đối tác tận tuỵ với các tổ chức tài chính đáng tin cậy và hiệu quả nhất để mang lại các dịch vụ của họ khi bạn cần và giúp bạn từng bước một để chắc chắn trải nghiệm tốt nhất cho bạn

Subscribe to Us

Đăng kí bảng tin

Over 10 thousand people already have subscribed our newsletter.

Hơn 10.000 người đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.